Ny Bogføringslov

Den nye bogføringslov, der trådte i kraft den 1. juli 2022, stiller øgede krav om beskrivelse af bogføringsprocedure og opbevaring af materiale.
 
I den gamle bogføringslov var der en regel i § 14 om standardsystemer. Hvis man anvendte et standardsystem, og ikke væsentligt havde tilrettet dette, kunne man anvende systemleverandørens beskrivelse af bogføring og opbevaring, mod at systembeskrivelserne blev opbevaret i virksomheden i klarskrift. Der var ikke behov for udarbejdelse af egne beskrivelser.
 
Med virkning fra den 1. juli 2022 skal alle virksomheder, omfattet af bestemmelserne i bogføringsloven, udarbejde og opbevare en tilpasset beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure.
 

Hvem er omfattet?

Følgende virksomheder er omfattet af kravet…

 • Alle selskaber (herunder også holdingselskaber) – uanset størrelse
 • Virksomheder, men en omsætning på over 300.000 kr. på 2 på hinanden følgende indkomstår, herunder
  • Andelsboligforeninger
  • Personlige virksomheder

Hvornår træder reglerne i kraft?

Reglerne om udarbejdelse og opbevaring af en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure træder ifølge Erhvervsstyrelsen i kraft for det førstkommende regnskabsår med start efter den 1. oktober 2022 – dvs. for virksomheder med regnskabsafslutning 31.10 træder reglerne i kraft pr. 1. oktober 2022.
 

Hvordan kommer jeg i gang?

Tag fat i din kontaktperson hos National Revision Godkendte Revisorer a/s med henblik på fastlæggelse af den fremadrettede proces.

Sidste frist for rentefrit momslån

18. december 2020 er sidste frist for ansøgning om et rentefrit momslån

Regeringen vedtog den 12. november 2020 at genåbne muligheden for at danske virksomheder kan modtage et rentefrit lån på den betalte moms for henholdsvis 2. halvår 2019 eller 4. kvartal 2019. Ansøgning om det rentefrie lån kan udfyldes på virk.dk

For at kunne ansøge om det rentefrie momslån kræver det, at virksomheden:

• ikke allerede har et aktivt momslån.
• ikke er en offentlig institution.
• ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
• ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning. ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11.
• ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:

– ejer virksomheden
– reelt driver virksomheden
– er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
– er filialbestyrer i virksomheden

• ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 27. oktober 2020 til og med 18. december 2020. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.

Det rentefrie lån kan søges i perioden 17. november 2020 og frem til 18. december 2020. For virksomheder, der allerede har søgt om det rentefrie lån er fristen for tilbagebetaling af lånet ændret fra den 1. april 2020 til den 1. november 2021 – det samme gælder for virksomheder der søger i denne omgang.

Lønsumsafgift
På samme måde er der etableret en låneordning for virksomheder omfattet af metode 4 i lov af afgift om lønsum. Virksomheder omfattet af metode 4 udgør:

• Virksomheder indenfor sundhedssektoren (Læger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer mv.)
• Virksomheder der udfører persontransport (hyrevognmænd, vognmænd der udfører rutekørsel)
• Virksomheder der sælger momsfri undervisning
• Virksomheder, der sælger kulturelle ydelser
• Bedemænd og begravelsesforretninger
• Virksomheder, der leverer varer og ydelser i tilknytning til sport eller fysisk træning.

Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, vil efter anmodning kunne få udbetalt et beløb som et rentefrit lån svarende til den foreløbige opgørelse af lønsumsafgift for opgørelsesperioden for første kvartal 2020, og for virksomheder, der allerede har angivet lønsumsafgift for indkomståret 2019, et beløb svarende til en fjerdedel af afgiftens størrelse for indkomståret 2019.

Afrunding
Ordningens formål er at sikre danske virksomheder mere likviditet i en tid med øget økonomisk usikkerhed som følge af covid19-udbruddet.

Hvis du vil høre mere om den rentefrie låneordning eller gerne vil have et overblik over hvordan offentlige kompensationsordninger og lånemuligheder påvirker drift og likviditeten i din virksomhed er du velkommen til at kontakte en af vores lokale partnere i henholdsvis Århus, Randers, Mariager og Støvring.

En håndsrækning til ejere af iværksætterselskaber (IVS)

Regeringen er nu klar med et lovforslag, der giver en håndsrækning til ejere af iværksætterselskaber. Lovforslaget indeholder både en udskydelse af tidspunktet for hvornår iværksætterselskabet skal være afviklet og en udvidelse af de muligheder en kapitalejer har for at overgå fra et iværksætterselskab til et anpartsselskab eller et aktieselskab.

Væsentlige budskaber i lovforslaget

– Tidspunktet for hvornår omregistering skal have fundet sted, udskydes 6 måneder fra den 15. april til den 15. oktober 2021.
– For virksomheder, hvor egenkapitalens størrelse ikke muliggør en omregistrering, kan kapitalejer indskyde restkapitalen op til 40.000 kr. og herefter foretage omregistrering til et anpartsselskab.

De øvrige bestemmelser vedr. omregistrering af iværksætterselskaber fortsætter uændret. Der vil således fortsat kunne ske omregistrering ved afgivelse af en revisorerklæring eller en ledelseserklæring, såfremt kravene herfor iagttages. Det er fortsat muligt at forhøje kapitalen ved apportindskud (indskud af værdier). Ligesom Erhvervsstyrelsen vil have bemyndigelse til at sende virksomheder, der endnu ikke er omregistreret efter den 15. oktober 2021, til tvangsopløsning.

Baggrund for ændringer:
Lovforslaget skal først og fremmest afhjælpe de iværksætterselskaber, der har været nødsaget til at låne penge til opstarten, og derfor ikke kan overholde egenkapitalkravet i forhold til omregistrering af iværksætterselskaber, selvom der er tale om sunde virksomheder.

Udskydelse af tidsfristen skal ses i lyset at det store antal iværksætterselskaber, der fortsat ikke er omregistreret, herunder den påvirkning covid-19 udbruddet kan have haft for de danske iværksætterselskaber, herunder bl.a. deres mulighed for at finansiering overgangen til et anpartsselskab.

Ikrafttrædelse
Forventet ikrafttrædelse 1. januar 2020

National Revision åbner kontor i Aarhus

National Revision har pr. 1. oktober 2018 overtaget revisionsfirmaet Abel & Jørgensen, der er beliggende Store Torv 5, 1., 8000 Aarhus C.

Abel & Jørgensen beskæftiger 8 medarbejdere, der alle fortsætter i National Revision.

Abel & Jørgensen har i over 30 år beskæftiget sig med mindre og mellemstore virksomheder med baggrund i stor faglighed og ekspertise.

Med overtagelsen bliver Abel & Jørgensens virksomhed National Revisions nye Aarhus Afdeling. Kontoret vil fortsætte med samme værdier og visioner om, at være den foretrukne revisor for mindre og mellemstore virksomheder.

Partner/registreret revisor Sean Christensen bliver tilknyttet afdelingen som daglig leder.

Efter overtagelsen vil National Revision beskæftige over 30 kompetente og engagerede medarbejdere, hvoraf 13 er registreret revisor.

Randers

Haraldsvej 60
8960 Randers SØ
Tlf. 86 42 60 11

Mariager

Fruensgaard Plads 2B
9550 Mariager
Tlf. 98 58 34 44

Aarhus C

Store Torv 5
8000 Aarhus C
Tlf. 86 12 44 66

Støvring

Østre Allé 6
9530 Støvring
Tlf. 92 15 31 28

Åbningstider alle kontorer:

 • 01.01 - 30.06
  Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
  Fredag kl. 8.00 - 15.30
 • 01.07 - 31.12
  Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
  Fredag kl. 8.00 - 12.00