Forretningsbetingelser

Gældende forreningsbetingelser for National Revision, Godkendte Revisorer a/s

Indledning

Nærværende generelle forretningsbetingelser, aftalebrev/tiltrædelsesprotokol samt en evt. data- behandleraftale udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og National Revision Godkendte Revisorer a/s, CVR nr. 25 63 58 68 (National Revision). I tilfælde af afvigelse mellem de generelle forretningsbetingelser og aftalen er vilkårene i (Aftalen) gældende.

Vores ydelser

Vores ydelser fremgår af vores hjemmeside. I tilfælde, hvor der er udarbejdet et aftalebrev, vil dette supplere den beskrivelse, der fremgår af hjemmesiden. Udvidelse eller indskrænkning i omfanget og arten af den aftalte ydelse (Ydelsen) skal aftales skriftligt mellem parterne. Merarbejde, som vi i den forbindelse udfører, vil være omfattet af Aftalen og underlagt samme vilkår som med forbehold for justeringer af evt. aftalt honorar og tidsplan.

Vi vil bestræbe os på at levere Ydelsen i overensstemmelse med en mellem parterne aftalt tidsplan. Medmindre Kunden og National Revision udtrykkeligt og skriftligt angiver et endelig leveringstidspunkt, er alle angivne datoer alene skønsmæssige.

I det omfang det af Aftalen fremgår, hvorledes Ydelsen er bemandet med parterne og medarbejdere, som er ansvarlige for levering af Ydelsen, er National Revision berettiget til at erstatte anførte personer med andre partnere og medarbejdere.

National Revision er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner, rapporter eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er overdraget og kommunikeret til Kunden i endelig form.

Kvalitetssikring

Alle Ydelser, der leveres af National Revision, er underlagt virksomhedens interne kvalitetssikring, herunder procedurer for bemanding, kvalitetskontrol og klageadgang.

National Revision er underlagt kvalitetskontrol i medfør af lov om godkendte revisorer og FSR – danske revisorers vedtægter. I forbindelse med gennemførsel af kvalitetskontrollen kan National Revision videregive fortrolige oplysninger i nødvendigt omfang. Interne og eksterne kvalitetskontrollanter vil ligeledes være underlagt tavshedspligt og de fortrolige oplysninger vil alene blive anvendt med henblik på kvalitetskontrollen.

National Revision forpligter sig til at undersøge enhver klage omhyggeligt og hurtigt. Har National Revision leveret en mindre tilfredsstillende eller mangelfuld Ydelse, kan Kunden som et alternativ til en drøftelse med den sædvanlige kontaktperson hos National Revision rette henvendelse til National Revisions direktion. Kunden er i denne sammenhæng forpligtet til, straks og skriftligt efter at have konstateret eventuelle fejl og mangler ved den leverede Ydelse, at kontakte National Revision. I den forbindelse har National Revision ret til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler inden for rimelig tid.

Samarbejde

Parterne skal holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende levering af Ydelsen.

Det er kundens og dennes personales rolle på enhver relevant måde at bistå National Revision i forbindelse med levering af Ydelsen, herunder:

 • At stille alt nødvendigt materiale til rådighed, give de nødvendige oplysninger og træffe nødvendige beslutninger inden for rimelig tid henset til opgavens art og omfang
 • At tilknytte medarbejdere med tilstrækkelige kompetencer og ressourcer
 • At sikre, at Kundens øvrige samarbejdspartnere i nødvendigt omfang samarbejder med National Revision
 • ? At medvirke aktivt til, at National Revision kan overholde al relevant national og international lovgivning.

Der er Kundens ansvar rettidigt og fuldstændigt at afgive alle relevante oplysninger og bære risikoen for de konsekvenser som upræcise, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger medfører for National Revisions Ydelse. Medfører Kunden forhold merarbejde for National Revision i forhold til, hvad man kunne forudsætte ved aftalens indgåelse, er National Revision berettiget til kompensation herfor baseret på almindelig timepris, uanset eventuel aftale om fast honorar.

National Revisions rolle er:

 • At levere ydelser i overensstemmelse med Aftalen samt eventuelle skriftlige korrektioner hertil
 • At efterleve relevant lovgivning samt standarder, vejledninger og etiske regelsæt.
Pris og betaling

National Revisions honorar beregnes efter medgået tid inkl. tid til transport/rejse baseret på National Revisions til enhver tid fastsatte timesatser for de partnere og medarbejdere, der udfører arbejdet, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen. Timesatser reguleres som udgangspunkt en gang årligt uden særskilt varsel eller meddelelse herom.

National Revisions angivelse af et honorar ved aftaleindgåelse bygger på de forudsætninger, som parterne har angivet. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for Ydelsen, er National Revision berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner til det beregnede honorar:

 • a) Forudsætningerne for levering af Ydelsen er ændret
 • b) Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige
 • c) Omstændighederne, jf. a) og b), kan tilskrives Kunden eller forhold, som Kunden er ansvarlig for.

Er der forud for arbejdets påbegyndelse ikke indgået aftale om fast honorar, beregnes honoraret efter medgået tid, jf. ovenfor. Moms er ikke inkluderet i honorar og timesatser, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af Aftalen.

Omkostninger, der relaterer sig til levering af Ydelsen, såsom udlæg, rimelige rejseomkostninger, indkvartering og leveomkostninger betales af Kunden udover det aftalte honorar, medmindre andet fremgår af Aftalen. National Revision er berettiget til at tilbageholde Ydelsen, såfremt kunden er i misligholdelse med betaling/sikkerhedsstillelse, eller der foreligger anticiperet misligholdelse.

National Revision er berettiget til at fakturere honorar (herunder aconto honorar), omkostninger og udlæg månedsvis bagud, dog kan større omkostninger og udlæg faktureres straks ved afholdelse. National Revision forbeholder sig ret til i særlige situationer at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for betalingen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfald beregnes renter med 2 % pr. påbegyndt måned, medmindre andet fremgår af Aftalen.

Ansvarsbegrænsning

National Revision er ansvarlig for den leverede ydelse under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Medmindre andet aftales kan National Revision ansvar i forbindelse med levering af ydelser, der ikke indebærer afgivelse af erklæringer med sikkerhed, ikke overstige 5 gange det fakturerede og betalte honorar for ydelsens udførelse, dog maksimalt 5.000.000 kr. uanset ydelsens omfang og honorarets størrelse. Såfremt der er tale om en løbende ydelse, opgøres honoraret i forbindelse med ansvarsbegrænsning, som det i de seneste 12 måneders fakturerede og betalte honorar for denne ydelse.

National Revision er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data.

National Revision kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end National Revision.

National Revision kan ikke holdes til ansvar for mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af endelige produkter.

National Revision påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som benytter den af National Revision leverede ydelse eller viden. Kunden forpligter sig til at godtgøre National Revisions forpligtelser, udgifter og andre omkostninger, som National Revision med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod National Revision som følge af Kundens misligholdelse af aftalen.

Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed, men ikke forsæt.

Fortrolighed

Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle den viden, alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med arbejdets udførsel fortroligt.

Alle medarbejdere i National Revision er pålagt tavshedspligt.

Parterne må ikke i nogen form videregive den anden parts fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre:

 • Der gives samtykke hertil
 • Oplysningerne er af en sådan karakter, at de er bestemt til videregivelse
 • Videregivelse sker til anden rådgiver under fortrolighedsforpligtelse, og videregivelse er nødvendig for opgavens udførsel
 • Videregivelse sker til opfyldelse af en lovbestemt pligt.

Uanset fortrolighedsforpligtelsen er National Revision berettiget til at anvende Kundens navn og en kort beskrivelse af opgaven i forbindelse med markedsføring af National Revision.

Det er National Revisions politik at opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring enhver kommunikation, hvad enten den er i brevform eller elektronisk, men National Revision kan dog ikke gøres ansvarlig for sikkerheds- og fortrolighedsbrister ved transmission via elektroniske kommunikationsmidler.

Brugs-, ejendoms- og ophavsret

National Revision har og beholder alle ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder til programmer, systemer, metoder og modeller i overensstemmelse med gældende lovgivning. Sådanne programmer, systemer, metoder og modeller må ikke videregives til tredjemand, uden at National Revision har givet skriftlig tilladelse hertil.

Interessekonflikt

Det er National Revisions praksis at kontrollere, om der foreligger en interessekonflikt, før National Revision leverer den pågældende ydelse. National Revision leverer mange forskellige Ydelser og kan ikke garantere, at alle situationer, hvor der kan foreligge en interessekonflikt, straks afdækkes. National Revision henstiller derfor til Kunden om straks at underrette National Revision, hvis denne skulle blive opmærksom på en mulig interessekonflikt.

Såfremt en aktuel eller formodet interessekonflikt er identificeret, og National Revision vurderer, at Kundens interesser kan varetages tilstrækkeligt ved iværksættelse af relevante procedurer, vil National Revision drøfte sådanne procedurer med Kunden.

Persondata

National Revision indsamler og behandler persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU ?s generelle forordning om databeskyttelse og Databeskyttelsesloven.

National Revision respekterer sine kunders forventninger om databeskyttelse og fortrolighed. I det omfang National Revision anses som databehandler ved udførelsen af Ydelser fremsendt særskilt databehandler- aftale til kunden.

Elektronisk kommunikation

National Revision og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation i forbindelse med levering af ydelser, godkendelse af materiale (årsregnskaber, skatteopgørelser, selvangivelser mv.) og løbende korrespondance. Enhver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

National Revision er ikke ansvarlig for fejl, tab, uautoriseret adgang, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information, forudsat lovgivningens krav til sikkerheden omkring sådan kommunikation er overholdt.

Aftalens ophør

Er National Revision valgt som revisor, kan dette hverv bringes til ophør i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Medmindre der i aftalebrevet er angivet et opsigelsesvarsel, ophører Aftalen når Ydelsen er leveret.

Ved Aftalens ophør skal Kunden betale National Revision for de indtil da leverede ydelser og/eller uafregnet tidsforbrug samt påløbne omkostninger og udlæg. Kunden skal desuden betale National Revision rimelige omkostninger affødt af Aftalens ophør.

National Revision er berettiget til som led i hel eller delvis overdragelse af National Revisions virksomhed at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til National Revisions aftaler med Kunden til anden revisionsvirksomhed, herunder som led i intern omstrukturering, betinget af, at dette ikke påfører kunden væsentlig ulempe eller meromkostninger.

Misligholdelse

Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til Aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen, medmindre der sker afhjælpning af misligholdelsen inden rimelig tid.

Væsentlig misligholdelse af Kundens betalingsforpligtelser er gyldig grund til, at National Revision berettiget kan ophæve Aftalen.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punktet om ansvarsbegrænsning.

Force majeure

Ved force majeure suspenderes National Revisions forpligtelser i henhold til Aftalen, så længe force majeure situationen varer, i det omfang opfyldelse af forpligtelserne er forhindret af force majeure situationen.

Force majeure dækker over særligt kvalificeret forhold, herunder cyberangreb, som ligger uden for National Revisions kontrol, og som National Revision forud for indgåelse af Aftalen ikke burde have taget i betragtning, og ej heller efter Aftalens indgåelse burde have undgået. Forhold hos underleverandører kan også anses for force majeure forudsat, at disse opfylder samme betingelser som nærværende afsnit.

Lovvalg og værneting

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af Aftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med National Revision hjemsted som værneting.

Randers

Haraldsvej 60
8960 Randers SØ
Tlf. 86 42 60 11

Mariager

Fruensgaard Plads 2B
9550 Mariager
Tlf. 98 58 34 44

Aarhus C

Store Torv 5
8000 Aarhus C
Tlf. 86 12 44 66

Støvring

Østre Allé 6
9530 Støvring
Tlf. 92 15 31 28

Åbningstider alle kontorer:

 • 01.01 - 30.06
  Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
  Fredag kl. 8.00 - 15.30
 • 01.07 - 31.12
  Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
  Fredag kl. 8.00 - 12.00